Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI U OBAVLJANJU POSLOVA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između LIVAJIĆ NEKRETNINE j.d.o.o., Zadar, Briševo, Botunski put 5a, kao posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa ugovor o posredovanju. Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:

Posrednik u prometu nekretnina – LIVAJIĆ NEKRETNINE j.d.o.o., Zadar, Briševo, Botunski put 5a

Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni,najmu, zakupu i dr..

Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja.

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.

Naše ponude i obavijesti, nalogodavac ili drugi primatelj ponude mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

Ako je primatelj naše ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem (putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili dopisom poslanim preporučeno poštom).

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 4.

Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju pravnog posla čiji je predmet određena nekretnina (npr. kupnja, prodaja, zamjena, najam, zakup te nekretnine) (opisani pravni posao dalje u tekstu: posredovani posao), a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu posredničku naknadu, ako takav pravni posao bude sklopljen.

Ugovor o posredovanju sklapa se između posrednika i nalogodavca.

U ugovoru o posredovanju moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju/zamjenu/zakup/najam nekretnine.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 5.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:

1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla,

2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu,

4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,

5. omogućiti pregled nekretnina,

6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,

7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,

9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 6.

Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti. Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele. Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 7.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje izvršiti slijedeće:

1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,

2. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora,

3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,

4. nakon zaključivanja posredovanog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,

5. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,

6. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika,

7. nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništava je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 8.

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada određena ugovorom o posredovanju, a u skladu s Cjenikom iz članka 13. ovih Općih uvjeta.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja posredovanog posla (i to: predugovora ili ugovora). Na iznos predmetne naknade zaračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu, veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Članak 10.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed predujme sredstva za određene troškove.

Članak 11.

U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik ima pravo na naknadu stvarnih troškova posredovanja.

Članak 12.

Smatra se da je posrednik povezao nalogodavca s drugom osobom za sklapanje posredovanog posla, ako je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu s tom osobom (fizičkom ili pravnom), a naročito ako je posrednik:

- neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;

- organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;

- nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

CJENIK

Članak 13.

1) KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene s time da: najviša ukupna provizija može iznositi 6 %, a najniža ukupna provizija može iznositi 2 %.

a. PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) iznosi 3 %.

b. KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) iznosi od 1-2 %.

2) ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom od 1-2 %.

3) Kod zakupa i najma nekretnine primjenjuje se slijede

i cjenik:

ZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE – provizija od najmodavca (zakupodavca)

Postotak od mjesečne najamnine (jednokratno)

100 % Minimalno

150 % Za najam ili zakup trajanja 10 godina i više

150% Maksimalno

UNAJMLJIVANJE – provizija od najmoprimca (zakupnika)

Postotak od mjesečne najamnine (jednokratno)

100 % Minimalno za najam

150 % Za najam ili zakup trajanja od 3 do 9 godina

200 % Za najam ili zakup trajanja 10 godina i više

OSTALE USLUGE

Poslovno savjetovanje i angažiranje posrednika 250,00 kn/sat

** Procjena tržišne vrijednosti nekretnine 300,00 kn

* Usluga ishođenja izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista ili drugih

dokumenata kod tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave u mjestu sjedišta posrednika - 750,00 kn + troškovi pristojbi

* Usluga ishođenja izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista ili drugih

dokumenata kod tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave izvan mjesta sjedišta agencije

300,00 kn/sat + troškovi za pristojbe

** za naplaćeni iznos umanjujemo posredničku proviziju kod prodaje nekretnine

PRESTANAK UGOVORA

Članak 14.

Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen.

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj ugovor uz otkazni rok od 15 dana od dana slanja otkaza drugoj ugovornoj strani poštom preporučeno.

Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora o posredovanju te je obvezan platiti posredniku posredničku naknadu u skladu s ugovorom o posredovanju.

Ukoliko nalogodavac jednostrano otkaže ugovor prije isteka ugovorenog roka, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do otkaza ugovora.

Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove samo za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi posredovani posao, s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Za odnose između posrednika i nalogodavca i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

Za sudske sporove nadležan je sud u Zadru, osim ako se drugačije ne ugovori.

Članak 16.

PRIMJENA OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dana, a primjenjuju se od 03.08.2017.